Bijzonder Hoogleraren

Leerstoelen verbonden aan de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid

Hoogleraren zijn de boegbeelden van Tilburg University en zijn de eerstverantwoordelijken voor de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Zij worden via zorgvuldige procedures geselecteerd en benoemd door het College van Bestuur. Naast de reguliere hoogleraar kennen we ook de bijzonder hoogleraar. Deze bekleedt een bijzondere leerstoel die gevestigd is door een externe organisatie. Ook zij worden benoemd door het College van Bestuur.

Aan de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid zijn twee bijzonder hoogleraren verbonden.

Prof. dr. Evelien Brouwers

Evelien

De leerstoel van prof dr. Evelien Brouwers, getiteld 'Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid' is gevestigd door NSPOH, Ascender, Transvorm en HumanTotalCare.

Bekijk hier de oratie.

Externe video: Oratie prof. dr. Evelien Brouwers

Het Capability gedachtegoed vormt een belangrijke rode draad voor de leerstoel. De centrale focus is gericht op de vraag wat er nodig is om mensen duurzaam en vitaal aan het werk te helpen en houden, voornamelijk wanneer er sprake is van psychische problematiek of psychisch ‘onwelbevinden’. Het onderzoek binnen de leerstoel gaat daarmee primair over wat werknemers belangrijk (“van waarde”) vinden voor hun welzijn, wat hun capabilities (reële keuzemogelijkheden) zijn om deze waarden te realiseren, en over hoe persoonlijke- en of omgevingsconversiefactoren de realisatie van deze capabilities belemmeren of juist mogelijk maken.

Verschillende onderzoeken die binnen de Academische Werkplaats werden uitgevoerd legden samen een belangrijke ontdekking bloot: enerzijds wil ca 75% van de Nederlandse werknemers open zijn over hun psychische problemen in de werkomgeving (zie referenties in Front Psychiatry en Int J Occup Environ Med), maar anderzijds geeft 64% van de Nederlandse werkgevers aan dat zij sollicitanten die psychische problemen hebben liever niet aannemen (zie referentie in Occup Environ Med) . Dit is aanleiding geweest om meer onderzoek te doen naar het dilemma van openheid, want enerzijds kan openheid over psychische problemen er juist toe leiden dat de werknemer gesteund wordt en werkaanpassingen krijgt die nodig zijn om het werk vol te houden, maar anderzijds is er ook een reële kans op stigmatisering en discriminatie. Een cluster-gerandomiseerd onderzoek illustreerde dat communicatie over psychische aandoeningen (en dus niet de aandoeningen zelf) voor een groot deel verantwoordelijk is voor het wel of niet duurzaam aan betaald werk komen (zie referentie in Int J Occup Environ Med). Binnen de Academische Werkplaats wordt onderzoek gedaan naar hoe het probleem van vooroordelen en discriminatie verholpen kan worden.De diverse
onderzoeken naar openheid en stigmatisering hebben veel media-aandacht gekregen. Van BNR werkverkenners en Big Five tot Humberto, van Instastories tot alle grote dagbladen en zelfs ook het Franse Psychologie Magazine. Ook heeft prof. dr. Evelien Brouwers een bijdrage geleverd aan de campagne ‘Hey, het is oke’ van het Ministerie van VWS.

Het onderzoek heeft ook impact gehad op beleidsniveau. Zo is dr. Kim Janssens uitgenodigd om haar onderzoeksresultaten te presenteren voor een delegatie van o.a. de minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, de minister van Langdurige Zorg en Sport, staatssecretarissen en bestuurders van het UWV. 

ruud

Prof. dr. Roland Blonk

Roland

De leerstoel van prof dr. Roland Blonk, getiteld 'Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve innovatie van arbeid' is ingesteld door het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum. De leerstoel is ingesteld bij zowel Tranzo als HR studies, om de verbinding van beide departementen te versterken.

Dit jaar heeft Roland Blonk een ZonMW grant ontvangen voor onderzoek naar de effectiviteit van re-integratiebeleid in het tweede spoor, voor langdurig zieke werknemers. Het betreft een project in samenwerking met het landelijk werkende re-integratiebedrijf P-Centrum, een collectief van werkgevers, deskundigen en onderzoekers. Het doel is te komen tot een lerend netwerk van werkgevers waarbinnen mensen die door ziekte beperkingen hebben gemakkelijker aansluiting vinden naar nieuw werk.

Bedrijven en verzuimende medewerkers zullen naar verwachting veel baat bij dit initiatief hebben. De nodige opdrachtgevers en klanten hebben zich daarom al bij dit project aangesloten. We hopen dat gedurende dit project nog meer bedrijven zich bij dit innovatieve netwerk zullen aansluiten. Met een groter netwerk kunnen we onze dienstverlening nog verder ontwikkelen in kwaliteit en effectiviteit voor zowel werkgevers als werknemers.
Raymond Sweers, P-Centrum